Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Aanbod

Met onze gedragswetenschappers en werkwijze kan ONL maatwerk leveren aan alle schoolgaande kinderen en jeugdigen met lichte gedragsproblemen:

  • kinderen van circa 5 tot en met 12 jaar in het primair onderwijs,
  • jongeren van circa 12 tot en met 18 jaar in het voortgezet onderwijs en het MBO.

Het aanbod is primair gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale competentie van kinderen, evenals het versterken van hun copingstijl en hun probleemoplossend vermogen.

Eigen kracht
ONL streeft er naar om ieder kind en jongere zich zo optimaal en normaal mogelijk naar zijn mogelijkheden en talenten te laten ontwikkelen. Het is de ambitie om van ONL met minimale inzet van zorg en ondersteuning op school en/of thuisnabij een duurzame verbetering van de leef- en leeromgeving van kinderen en jongeren met lichte gedragsproblemen te realiseren. Dat vraagt van onze gedragswetenschappers iedere dag weer ouders en leraren te betrekken. Zij zijn immers thuis respectievelijk in de klas een belangrijke sleutel in ons streven naar duurzame verbetering én onze bron van maatwerk. Op deze manier werken we aan de eigen kracht van kinderen en jongeren én die van hun directe omgeving.

Aandachtsgebieden voor zorg en ondersteuning
De ONL-behandelmogelijkheden richten zich op diverse gebieden van lichte gedragsproblemen, zoals:
• angstig en teruggetrokken gedrag
• druk en impulsief gedrag
• grensoverschrijdend en onaangepast gedrag
• brutaal en agressief gedrag
• stemmingsproblemen
• sociaal-emotionele problematiek
• aandachtsproblemen